2015 r.

 1. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Jakubowizna – Grobice w msc. Jakubowizna gmina Chynów” - 148 694,52 zł brutto
 2. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Budziszynek - Zawady w istniejącym pasie drogowym” - 112.620,28 zł brutto
 3. „Dostawie kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2015r.” - 196.492,50 zł brutto
 4. Remonty cząstkowe dróg gminnych ok 55.000,00 zł brutto
 5. Dostawianie znaków drogowych- 13.500,00 zł brutto
 6. Parking z kostki brukowej koło PSP Sułkowice – 40.000,00 zł brutto
 7. Remonty w szkołach – ok 205.340,00 zł brutto
 8. Remont OSP Żelechów – 17.500,00 zł brutto
 9. Konserwacja zbiorników wodnych Żelazna i Drwalew- 38.000,00 zł brutto
 10. Melioracje wodne – odmulanie rowów – 33.000,00 zł brutto
 11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chynów – 38.502,00 zł brutto

2016 r.

 1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160310 Zalesie –Zbyszków –Rososz”- 341.869,52 zł brutto
 2. Wykonanie nawierzchni na drodze w miejscowości Marianów -50.000,00 zł brutto
 3. Wykonanie drogi Barcice - Dobrzenica (porozumienie z gminą Prażmów) -50.000,00 zł brutto
 4. „Dostawie kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2016 r.”- 192.618,00 złotych brutto
 5. „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Remizy OSP w m. Drwalew” - 1.197.175,70 zł brutto
 6. Wykonanie nawierzchni na drodze w miejscowości Marianów Wykonanie drogi w miejscowości Marianów – 50.000,00 zł brutto
 7. Remonty cząstkowe dróg gminnych i chodników ok 75.000,00 zł brutto
 8. Dostawianie znaków drogowych- 5.500,00 zł brutto
 9. Remonty w szkołach – ok 175.420,00 zł brutto
 10. Budowa studni głębiowej przy SUW w Watraszewie –131.131, 24 zł brutto
 11. Melioracje wodne – odmulanie rowów – 46.000,00 zł brutto
 12. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chynów – 39.998,00 zł brutto

2017r.

 1. „Wykonanie przebudowy i remontu n/w dróg gminnych:

zad I – przebudowa drogi dojazdowej do pól DK50 Żyrów – Wola Żyrowska- Żyrówek - 422.527,90 zł brutto

zad II – remont drogi gminnej Gaj Żelechowski – Dąbrowa Duża - 108.989,07 zł brutto

zad III – remont drogi gminnej Martynów – Hornigi - 166.858,85 zł brutto

zad IV – przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 160323W Budziszyn – Pawłówka –Franciszków 150.000,00 zł brutto

zad V – remont drogi gminnej Widok- Węszelówka - 65.525,54 zł brutto

zad VI – remont drogi gminnej Grobice - Staniszewice” - 200.000,00 zł brutto

2. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1675 Wola Chynowska – Podgórzyce, gmina Chynów - 136.392,70 zł brutto

– zakres rozszerzony (na odcinku Chynów ul. Wolska oraz przez miejscowość Widok) - 120.674,50 zł brutto

 3.„Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1652 Chynów – Sułkowice – Grobice, w ramach przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym” - 206.608,36 zł brutto

4.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1652WChynów – Sułkowice – Grobice, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w kierunku stacji PKP”- 199.726,80 zł brutto + 16.000,00 - wjazdy

5.„Dostawie kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2017 r.”226.270,80 zł brutto

8.Plac zabaw w Woli Pieczyskiej – 25.000,00

9.„Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Chynów” 879.388,50 zł. brutto

10.„Zaprojektowanie i wykonanie robót objętych przedsięwzięciem pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych” w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”- 6.965.490,00 zł brutto


2018r.

 1. „Dostawa kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie gm. Chynów w 2018 r.” -375.088,50zł brutto
 2. Przebudowa i remonty dróg gminnych:

–przebudowa drogi gminnej Drwalew – Ostrowiec - 157.764,04 złotych brutto

–przebudowa drogi gminnej Marianów – Barcice Drwalewskie - 32.945,43 zł brutto

– przebudowa drogi gminnej Pieczyska – Marianów - 82.944,77 zł brutto

– przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Przyłom- Wola Kukalska – Ostrowiec w miejscowości Przyłom, Wola Kukalska w km 0+000 – 1+100 gm. Chynów dz. nr. ew. 77, 123 - 345.969,11 złotych brutto

–przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chynów odcinek I i odcinek II - 113.108,08 zł brutto

– przebudowa drogi gminnej w m. Kozłów - 149.371,48 zł brutto

-przebudowa drogi gminnej w m. Martynów - 66.762,00 zł brutto

- przebudowa dróg gminnych, ulice Kwiatowa i Słoneczna w Sułkowicach - 92.660,78 zł brutto

-przebudowa dróg gminnych, ulica Krótka i Wąska w Sułkowicach - 51.626,57 zł brutto

– przebudowa drogi gminnej Jurandów – Rososz - 119.266,08 zł brutto

– remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej Barcice Drwalewskie – Wola Żyrowska - 181.050,53 zł brutto

– budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Drwalew - 108.953,00

– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w miejscowości Jakubowizna działki - odcinek 112mb - 38.572,80 zł brutto

- przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Milanów - odcinek 330mb - 70.000,00 zł brutto.

- Remont drogi nr 160372W Staniszewice – Wincentów w miejscowości Staniszewice na odcinku od km 0+343 do km 1+146 o długości 0,803 km - 357.207,43 zł brutto;

–Remont drogi nr 160314W Grobice – Staniszewice - Pęcław w miejscowości Grabina, Staniszewice na odcinku od km 3+048 do km 3+275 oraz na odcinku od km 3+963 do km 4+358 o długości 0,622 km - 255.067,58 zł brutto;

– Remont drogi nr 160307WDrwalew - Budziszyn w miejscowości Drwalewice na odcinku od km 0+000 do km 0+067, od km 0+117 do km 0+144, od km 0+445 do km 0+616, od km 0+725 do km 0+735, od km 0+767 do km 0+782, od km 0+803 do km 0+840, od km 0+955 do km 1+368 o długości 0,730 km - 340.377,73 zł brutto;

– Remont drogi nr 160306WBarcice Drwalewskie - Słonawka w miejscowości Barcice Drwalewskie na odcinku od km 0+908 do km 1+190 o długości 0,210 km - 131.064,00 zł brutto.


3. Przebudowa dróg powiatowych:

zad I – Przebudowa drogi powiatowej nr 1652W Chynów-Sułkowice–Grobice -248.613,11 zł brutto

zad II – Przebudowa drogi powiatowej nr 1674W Budziszynek–Zalesie przez miejscowość Krężel - 372.587,31 zł brutto

zad III – Przebudowa drogi powiatowej nr 1655W Kociszew-Falęcin-Budziszynek przez miejscowość Budziszynek - 263.613,60 zł brutto

zad IV – Przebudowa drogi powiatowej nr 1651WChynów – Pieczyska w miejscowości Wola Pieczyska - 39.451,02 zł brutto

zad V –Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce,w ramach przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym w km. 0+000 – 0+185 w miejscowości Chynów - 72.028,00 zł brutto

zad VI –Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce, w ramach przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym w km. 0+425 – 0+665 w miejscowości Widok - 85.029,20 zł brutto


4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chynów – 30.089,00 zł brutto.

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią na terenie osiedla Drwalew PGR” - 650.670,00 zł brutto.

6.Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie dla OSP Drwalew - 799.500,00 zł brutto.

7. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum i Zespołu szkolno – przedszkolnego w Chynowie” - 3.084.994,28.

8.Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziszynku o świetlicę wiejską - 240.000,00 zł brutto.

9.Remonty cząstkowe dróg gminnych ok 200.000,00 zł brutto

10.Remonty w szkołach – ok 92.000,00 zł brutto

11. Dobudowa oświetlenia ulicznego, dowieszenie lamp w miejscowościach na terenie gminy Chynów- 350.000,00zł brutto

12. Melioracje wodne – odmulanie rowów – ok 150.000,00 zł brutto