Informuję, iż w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XLII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chynów w 2019 roku
  • b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Chynów w 2019 roku
  • c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
  • d) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Chynów na rok 2019
  • e) zmiany Statutu Gminy
  • f) rozparzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Chynów
  • g) Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  • h) zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
 8. zapytania i wolne wnioski
 9. zakończenie XLII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz