O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHYNÓW

O PRZETARGU

Wójt Gminy Chynów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego


Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Słonecznej 2 w Drwalewie o powierzchni 31 m2,będącego w zasobach Drwalewskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Drwalewie. Dla przedmiotowego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nie założono księgi wieczystej.

Opis nieruchomości: : Lokal znajduje się na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8/56 o powierzchni 0,1362 ha położonego w obrębie 0066 Biowet – Drwalew będącej własnością Skarbu Państwa która jest oddana w użytkowanie wieczyste Drwalewskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Drwalewie. Budynek parterowy niepodpiwniczony otynkowany kryty blachą. Rynny , rury spustowe podokienniki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Lokal numer 4 znajduje się w drugiej klatce budynku parterowego czterolokalowegoi składa się z przechodniej kuchni, pokoju i wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń było z kuchni węglowej.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów - obszaru miejscowości Biowet - Drwalew działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 8/56 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem planistycznym 10.1.2-9MW przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15 000,00zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 2 000,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące).

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21.12.2018. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie (Budynek „B”, wejście „B”).

Pierwszy przetarg odbył się 21.09.2018r.

Warunki przetargu:

1. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 19.12.2018. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

2. Uczestnicy przetargu do dnia 19.12.2018r. muszą wpłacić wadium oraz złożyć niżej wymienione dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

- w przypadku wystąpienia osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim należy złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem czy w/w prawo rzeczowe jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

3. Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

6. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Chynowie najpóźniej przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

9.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

10.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy

w Chynowie, budynek A, pokój nr 7 lub telefonicznie (48) 661- 57- 38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chynowie od dnia 21.11.2018 do dnia 21.12.2018 i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.


Chynów, dnia 21.11.2018r.

WÓJT GMINY

(-) Tadeusz Zakrzewski