Określenie stanowiska pracy:

Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Chynowie ( cały etat)

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku humanistycznym, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne,
 • co najmniej 3 – letni staż pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność związana z zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w. wym. stanowisku,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,
 • przedstawienie własnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Domu Kultury w Chynowie.
  Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 • umiejętność współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, komunikatywność i kreatywność,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych,
 • prawo jazdy kat. B.

Główne obowiązki:

 • zarządzanie Gminnym Domem Kultury w Chynowie w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie,
 • pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • kierowanie bieżącą działalnością instytucji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • kierowanie gospodarką finansową instytucji i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość oraz dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym,
 • współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, zespołami amatorskimi, artystami i twórcami, organizacjami pozarządowymi oraz Urzędem Gminy w Chynowie,
 • opracowanie sprawozdań z działalności Gminnego Domu Kultury,
 • organizowanie spotkań, zajęć, różnego rodzaju imprez dla mieszkańców Gminy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV (wraz z adresem, adresem poczty elektronicznej i telefonem kontaktowym),
 • pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Domu Kultury,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1440).
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie
 • kwestionariusz osobowy z jedną fotografią,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( jeśli dotyczy)
 • pisemne oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Dyrektora GDK w Chynowie proszone są o składanie dokumentów w terminie do dnia 30 grudnia 2019r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Chynowie,lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Chynowie, Chynów, ul. Główna 67, 05-650 Chynów. Godziny pracy Urzędu : 7 00 – 15 00.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków organizacyjno- finansowych działalności Gminnego Domu Kultury, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie, ul. Główna 67, 05-650 Chynów, tel. 048 66 157 31 wew. 69 lub 36.

Wójt Gminy

(-) Tadeusz Zakrzewski