Przez ostatnie trzy miesiące uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie mieli możliwość odkryć i rozwinąć swoje talenty. Celem głównym projektu „Odkrywamy swoje pasje” było rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez ich udział w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych dających możliwość sprawdzenia się w zupełnie nowych dla uczniów dziedzinach i rolach.

W ramach realizacji projektu odbywały się warsztaty dziennikarskie i teatralne, zajęcia przyrodnicze „Mały Odkrywca” oraz zajęcia z języka angielskiego.

Warsztaty dziennikarskie były zajęciami interdyscyplinarnymi. Uczniowie systematycznie kształcili umiejętności typowo polonistyczne – pisali i poprawiali teksty informacyjne oraz publicystyczne w różnych gatunkach (notatka prasowa, sprawozdanie, wywiad, felieton, a nawet reportaż). Młodzież brała udział także w warsztatach fotograficznych. Uczestnicy projektu poznali podstawowe zasady właściwej kompozycji kadru, dowiedzieli się, czym są mocne punkty obrazu i ćwiczyli umiejętność poprawnego fotografowania ludzi, przedmiotów oraz krajobrazu. Młodzi dziennikarze podnieśli też swoje kompetencje informatyczne, poznając tajniki edycji tekstu i grafiki. Szczególnie atrakcyjne były dla uczniów zajęcia, w czasie których przeprowadzili przez internet wywiad z dziennikarką mieszkającą w Egipcie. W trakcie warsztatów ukonstytuowała się redakcja szkolnej gazetki KornelExpress licząca 17 uczniów z klas 6-8. W ramach realizacji projektu ukazały się trzy kilkunastostronicowe numery miesięcznika, a po jego zakończeniu wydawanie uczniowskiego czasopisma będzie kontynuowane.

W czasie warsztatów teatralnych młodzi adepci aktorstwa ćwiczyli wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, słowem, ruchem. Uczniowie poznali pracę reżysera, scenografa, oświetleniowca oraz dźwiękowca. Wiele czasu poświęcono ćwiczeniom dykcji młodych aktorów, a także rozwijaniu talentów wokalnych uczniów. Zwieńczeniem zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności było przygotowanie patriotycznej wieczornicy z okazji Święta Niepodległości - uroczystości skierowanej do mieszkańców gminy Chynów.

W ramach zajęć przyrodniczych „Mały Odkrywca” uczniowie mieli możliwość zapoznania się z budową i funkcjonowaniem mikroskopu. Samodzielnie przygotowywali preparaty i nauczyli się obliczania powiększenia widzianego preparatu. Dzieciom podobały się zajęcia, na których badały odczyn gleby, poznały cykl rozwojowy jedwabnika czy perłopławów. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia okazów wyżej wymienionych zwierząt. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia terenowe polegające na znalezieniu mrowiska, na podstawie którego określono kierunki geograficzne.

Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie wzbogacali swoje słownictwo dotyczące: rodzajów programów telewizyjnych, rodzajów gazet i artykułów prasowych, układali krzyżówki i rebusy, a nawet próbowali redagować własne artykuły prasowe. Uczestnicy zajęć analizowali język nagłówków oraz reklam i układali horoskopy w języku obcym.

Warto zauważyć, że uczniowie z ogromną ochotą brali udział w zajęciach, byli bardzo aktywni i twórczy. Dzięki przeprowadzonym warsztatom dzieci poznały nowe formy aktywności i nabyły nowe doświadczenia. Wpłynęło to na wzrost ich pewności siebie, odwagi oraz pojawienie się przekonania, że warto poznawać otaczający nas świat – ludzi, kulturę, sztukę, przyrodę, języki – i sprawiać, aby był lepszy. Udało się stworzyć aktywne grupy młodych ludzi, którzy systematycznie uczestniczyli w zajęciach i rozwijali swoje pasje. Powstała szkolna gazetka, szkolna scena i zespół odkrywców. Wzbogaciliśmy ofertę zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole, nauczaliśmy przez zabawę, inspirowaliśmy do działania, a teraz możemy z radością obserwować tego efekty! Zapraszamy wszystkich Państwa do obejrzenia wystawy podsumowującej realizację projektu „Odkrywamy swoje pasje”, która znajduje się na dolnym korytarzu budynku A Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie.

Koordynator projektu

mgr Agnieszka Ptasiewicz