Informuję, iż w dniu 21 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Chynów na 2020 rok
 7. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
 8. podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2029
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
 11. zapytania i wolne wnioski
 12. zakończenie XIII sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Joanna Lis