O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHYNÓW

O PRZETARGACH

Wójt Gminy Chynów ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli sąsiednich nieruchomości na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Chynów:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 129/2 o powierzchni 0,2223 ha, położona w obrębie 0062 Żelazna, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00093985/0.

Opis nieruchomości: działka zlokalizowana jest na terenie niezabudowanym. Działka jest w kształcie nieregularnym zbliżonym do równoległoboku. Grunt nie jest zagospodarowany porośnięty jest roślinnością trawiastą. W działce biegnie rów wzdłuż jej północnej granicy.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr IV/32/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. działka oznaczona numerem 129/2, położona w obrębie 0062 Żelazna położona jest na terenach rolnych z możliwością lokalizacji zabudowy siedliskowej przy areale gospodarstwa w gminie Chynów > 2 ha oraz na terenach rolnych wskazanych do zalesienia lub użytkowania rolnego.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 924,54 zł. (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery 54/100).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 500zł. (słownie złotych: pięćset)

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Chynowie ( Budynek „A” pokój numer „3”).

Sprzedaż nieruchomości gruntowej wystawionej do sprzedaży jest zwolniona od podatku i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2174).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22 października 2020r.

Nieruchomość wystawiona do sprzedaży stanowi własność Gminy Chynów, nie jest obciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 5 lutego 2021 r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę obrębu ewidencyjnego i numer działki.

2.W przypadku wystąpienia współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele, jeżeli wpłacą wadium i do dnia 5 lutego 2021 r. i złożą niżej wymienione dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- tytuł własności na nieruchomość sąsiednią,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanunieruchomości,

- w przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie nieruchomości wraz z oświadczeniem czy nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

3.Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.

7.Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

9.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zbycie działki na rzecz właścicieli działki przyległej niewątpliwie poprawi warunki zagospodarowania tejże działki, gdyż stworzona zostanie nieruchomość o powiększonym areale, co da możliwość różnorodnego zagospodarowania.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie, budynek A, pokój nr 7 lub telefonicznie (48) 661- 57- 38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chynowie od dnia 7 stycznia 2021r. do dnia 11 lutego 2021 r. i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.


Chynów, dnia 07.01.2021r.

WÓJT GMINY

(-) Tadeusz Zakrzewski