O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHYNÓW

O PRZETARGACH

Wójt Gminy Chynów ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Chynów:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 129/1 o powierzchni 0,8556 ha, położona w obrębie 0062 Żelazna, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00093985/0.

Opis nieruchomości: działka zlokalizowana jest na terenie niezabudowanym, przy gruntowej drodze gminnej. Działka jest w kształcie nieregularnym zbliżonym do trójkąta. Grunt nie jest zagospodarowany porośnięty jest roślinnością trawiastą.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr IV/32/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. działka oznaczona numerem 129/1, położona w obrębie 0062 Żelazna położona jest na terenach rozwoju usług z zielenią towarzyszącą oznaczonym symbolem UR oraz terenach rolnych z możliwością lokalizacji zabudowy siedliskowej przy areale gospodarstwa w gminie Chynów > 2 ha.

Forma zbycia: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1362). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1362).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18 658,04 zł. (słownie złotych: osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem 04/100 ).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 2 000zł. (słownie złotych: dwa tysiące).

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Chynowie (Budynek „A”, pokój nr 3”).

Sprzedaż nieruchomości gruntowej wystawionej do sprzedaży jest zwolniona od podatku i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2184).

Pierwszy przetarg odbył się 21 października 2020 r.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 133/1 o powierzchni 0,3005 ha, położona w obrębie 0062 Żelazna, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00093985/0.

Opis nieruchomości: działka zlokalizowana jest na terenie niezabudowanym, przy gruntowej drodze gminnej. Działka jest w kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu. Grunt nie jest zagospodarowany częściowo porośnięty jest młodymi samosiejkami.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr IV/32/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. działka oznaczona numerem 133/1, położona w obrębie 0062 Żelazna położona jest na terenach rozwoju usług z zielenią towarzyszącą oznaczonym symbolem UR.

Forma zbycia: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1362). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1362).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 628,89 zł. (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 89/100 ).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 1 000zł. (słownie złotych: jeden tysiąc).

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy w Chynowie (Budynek „A”, pokój nr 3”).

Sprzedaż nieruchomości gruntowej wystawionej do sprzedaży jest zwolniona od podatku i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2184).

Pierwszy przetarg odbył się 21 października 2020 r.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 133/3 o powierzchni 0,8538 ha, położona w obrębie 0062 Żelazna, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00093985/0.

Opis nieruchomości: działka zlokalizowana jest na terenie niezabudowanym, przy gruntowej drodze gminnej. Działka jest w kształcie nieregularnym zwartym zbliżonym do czworokąta. Grunt nie jest zagospodarowany częściowo porośnięty jest młodymi samosiejkami.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr IV/32/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. działka oznaczona numerem 133/3, położona w obrębie 0062 Żelazna położona jest na terenach rozwoju usług z zielenią towarzyszącą oznaczonym symbolem UR.

Forma zbycia: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanej z wejściem w życie, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1362). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1362).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19 437,39 zł. (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem 39/100 ).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 2 000zł. (słownie złotych: dwa tysiące).

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Chynowie (Budynek „A”, pokój nr 3 ”).

Sprzedaż nieruchomości gruntowej wystawionej do sprzedaży jest zwolniona od podatku i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2184).

Pierwszy przetarg odbył się 21 października 2020 r.

Nieruchomości wystawione do sprzedaży opisane w poz. 1, 2 i 3 stanowią własność Gminy Chynów, nie są obciążone i nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 05.02.2021 r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę obrębu ewidencyjnego i numer działki.

2.W przetargu nieruchomości mogą wziąć udział osoby które spełniają warunki do nabycia nieruchomości rolnych określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1362).

3. Uczestnicy przetargu do dnia 05.02.2021 r. muszą wpłacić wadium orazzłożyć niżej wymienione dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanu nieruchomości,

- dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Chynów - dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego gospodarstwo poświadczone przez Wójta Gminy Chynów,

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy Chynów,

- oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta Gminy Chynów,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,

- w przypadku wystąpienia osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim należy złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie nieruchomości wraz z oświadczeniem czy nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

4. Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

6.Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Chynowie najpóźniej przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

10.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

11.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie, budynek A, pokój nr 7 lub telefonicznie (48) 661- 57- 38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chynowie od dnia 07.01.2021 do dnia 10.02.2021 i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.


Chynów, dnia 07.01.2021r.

WÓJT GMINY

(-) Tadeusz Zakrzewski