Informuję, iż w dniu 29 stycznia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XXI sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy 
 6. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Nowe Grobice obejmującego działkę nr 52/4
 7. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Drwalew
 8. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Sułkowice, Nowe Grobice
 9. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Chynów (obręb Wola Chynowska)
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Żyrów
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2
 12. podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
 14. podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chynów
 15. podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 174/27 i 174/29  położonych w obrębie Sułkowice
 16. podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Chynów 
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 
 18. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
 19. zapytania i wolne wnioski
 20. zakończenie XXI sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz