Informuję, iż w dniu 26 marca 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XXII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego
 7. podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2021 roku
 8. podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego
 9. podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie wybudowania sieci wodociągowej
 10. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
 11. podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029
 12. podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
 13. zapytania i wolne wnioski
 14. zakończenie XXII sesji Rady Gminy 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz