Informuję, iż w dniu 4 maja  2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XXIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy 
 6. sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chynowie z działalności za rok 2020
 7. sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego  w Chynowie z działalności za rok 2020
 8. sprawozdanie Kierownika Publicznej Biblioteki  w Chynowie z działalności za rok 2020
 9. sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Chynowie z działalności za rok 2020
 10. sprawozdanie Pełnomocnika d.s. Uzależnień z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chynowie
 11.  podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chynów, dla terenów położonych w obrębach Wola Chynowska, Sułkowice, Grobice Nowe, Budy Sułkowskie, Chynów, Drwalew, Biowet Drwalew, PGR Drwalew, Grobice i Edwardów
 12. podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029
 13. podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 
 14. zapytania i wolne wnioski
 15. zakończenie XXIII sesji Rady Gminy 
Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z panującą pandemią.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz