O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHYNÓW

O PRZETARGU

Wójt Gminy Chynów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli sąsiednich nieruchomości na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chynów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 17/12 o powierzchni 0,1378 ha, położona w obrębie 0019 Grobice Nowe, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00080167/6.

Opis nieruchomości: : działka zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej, przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej i częściowo gruntowej. Działka jest niezagospodarowana porośnięta roślinnością trawiastą, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona samosiejkami co wskazuje, że nie była wykorzystywana jako droga.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów - obszaru miejscowości Nowe Grobice działka oznaczona numerem 17/12 znajduje się w części na terenie oznaczonym symbolami planistycznymi 32.15ML i 32.24ML1 przeznaczonymi pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej oraz w części na terenie oznaczonym symbolem planistycznym OT 1 istniejącego gazociągu wysokoprężnego relacji Grójec-Czaplinek. W myśl zapisu planu miejscowego obowiązuje zakaz realizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych w pasie 35 m od osi gazociągu, stanowiącym strefę ochronną.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24 804,00 zł + 23% VAT (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące osiemset cztery plus dwadzieścia trzy procent VAT).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 2 000zł. (słownie złotych: dwa tysiące ).

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie w dniu 19 maj o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.

Uwaga! do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgonie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Chynów, nie jest obciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 14.05.2021r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki.

2.W przypadku wystąpienia współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele,jeżeli wpłacą wadium do dnia 14 maja 2021 r. i złożą niżej wymienione dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- tytuł własności na nieruchomość sąsiednią,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanunieruchomości,

- w przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie nieruchomości wraz z oświadczeniem czy nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

3.Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.

7.Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

9.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zbycie działki na rzecz właścicieli działki przyległej niewątpliwie poprawi warunki zagospodarowania tejże działki, gdyż stworzona zostanie nieruchomość o powiększonym areale, co da możliwość różnorodnego zagospodarowania.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie, budynek A, pokój nr 7 lub telefonicznie (48) 661- 57- 38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminyw Chynowie od dnia 15 kwietnia 2021r.do dnia 19 maja 2021 r. i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.

Chynów, dnia 15.04.2021r.

WÓJT GMINY

(-) Tadeusz Zakrzewski