Informujemy, że Gmina Chynów przygotowuje aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który obowiązywał będzie w latach 2021-2030.

Do 2020 roku na terenie naszej gminy realizowany był „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chynów na lata 2015-2020” przyjęty Uchwałą Nr XII/77/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 28 stycznia 2016 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (zwany PGN) to dokument strategiczny tworzony w celu wskazania możliwości zrównoważonego energetycznie rozwoju poprzez realizację przedsięwzięć efektywnych energetycznie, a zarazem korzystnych ekologicznie i społecznie. Jego zapisy dotyczą obiektów infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie gminy, jak również wszystkich mieszkańców zainteresowanych inwestycjami w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.

Inwestycjami związanymi z gospodarką niskoemisyjną są przedsięwzięcia przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym gazów cieplarnianych, jak również uzyskania oszczędności zużycia energii/paliw i dotyczą m.in.:

  •  modernizacji energetycznej budynków (termomodernizacja - ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana przestarzałych źródeł ciepła, modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne)
  •  stosowania technologii proekologicznych w przedsiębiorstwach
  •  budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii z OZE - odnawialnych źródeł energii (m.in. instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, kotłów na biomasę, itp.)


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument umożliwiający ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, jak również środków z funduszy ochrony środowiska. Posiadanie Planu często jest obowiązkowe aby uzyskać wsparcie finansowe przedsięwzięć obejmujący m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, wymianę źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii.

W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się lista inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną, planowanych do realizacji w latach 2021-2030.

W związku z powyższym, aby jak najlepiej rozpoznać Państwa potrzeby i możliwości inwestycyjne, udostępniamy Formularz zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia do PGN z prośbą o wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych programach dofinansowujących tego typu przedsięwzięcia. Wypełnienie formularza nie stanowi wiążącego zobowiązania realizacji inwestycji z Państwa strony.

Formularz zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia do PGN należy wypełnić w terminie do 21 maja 2021 roku i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ochrona.srodowiska@chynow.pl lub w wersji papierowej dostarczyć do Urzędu Gminy w Chynowie (Budynek A - skrzynka podawcza na parterze).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Chynowie, tel. 48 6615771 lub z wykonawcą opracowania. Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chynów na zlecenie Gminy Chynów, prowadzi firma PPUH BaSz mgr inż. Bartosz Szymusik ul. Polna 72, 26-200 Końskie, tel/fax. (41)372-4975 lub tel. 601-819-252, e-mail basz@post.pl. Sprawę prowadzi Pani Agata Pacak.