Ustawą z dnia 28 października 2020r o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (zwaną CEEB). Wprowadzona ewidencja nakłada nowe obowiązki na właścicieli i zarządców budynków oraz lokali.

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Chynów, ul. Główna 67 (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/)

Na wysłanie deklaracji został wyznaczony termin 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących . W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja...