Informuję, iż w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XXVII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały: zmieniającej uchwałę nr XXVI/187/2021 Rady Gminy Chynów z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Widok obejmującego działkę nr 44
 7. podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 8. podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 162/4 i 163/4 położonych w obrębie Sułkowice
 9. podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2031
 10. podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
 11. zapytania i wolne wnioski
 12. wręczenie nagród dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku
 13. zakończenie XXVII sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz