O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHYNÓW

O PRZETARGU

Wójt Gminy Chynów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chynów

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 134 o powierzchni 0,1900 ha, położona w obrębie 0029 Kukały, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00093985/0.

Opis nieruchomości: działka zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej oraz energetycznej niskiego napięcia, wjazd na działkę jest bezpośrednio z dwóch dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.Działka jest w kształcie nieregularnym. Grunt jest zagospodarowany porośnięty samosiejkami krzewów. Na działce znajduje się drewniany odeskowany budynek mieszkalny z pierwszej połowy XX w. i budynek gospodarczy. Które są w złym stanie technicznym.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr V/28/1999 z dnia 24 lutego 1999 r. działka oznaczona numerem 134, położona w obrębie 0029 Kukały znajduje się na terenie przeznaczonym dla kontynuacji i uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej i zabudowy jednorodzinnej oraz przeznaczonym pod nową zabudowę zagrodową.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 73 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 6 000zł. (słownie złotych: sześć tysięcy).

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie w dniu 27 października 2021 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej wystawionej do sprzedaży jest zwolniona od podatku i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

Nieruchomość stanowi własność Gminy Chynów, nie jest obciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 22.10.2021r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki.

2.W przetargu mogą wziąć udział osoby które złożą niżej wymienione dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanu nieruchomości,

- w przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie nieruchomości wraz z oświadczeniem czy nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

3.Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.

7.Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

9.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie, budynek A, pokój nr 105 lub telefonicznie (48) 661- 57- 38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chynowie od dnia 22 września 2021r.do dnia 27 października 2021 r. i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.Chynów, dnia 22.09.2021r.

WÓJT GMINY

(-) Tadeusz Zakrzewski