Informuję, iż w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów obejmującego fragment miejscowości Chynów
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/153/2021 Rady Gminy Chynów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Sułkowice, Nowe Grobice.
 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład innego instrumentu terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021 – 2027
 9. podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2031
 10. podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
 11. zapytania i wolne wnioski
 12. zakończenie XXVIII sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz