Informuję, iż w dniu 23 listopada 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XXIX sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chynów
 7. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Chynów
 8. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 9. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Chynów
 10. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chynów
 11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 13. podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
 14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
 15. zapytania i wolne wnioski
 16. zakończenie XXIX sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Joanna Lis