W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Chynów, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1)stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa itp.)

2)fakt zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja poprzez: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectw pracy z PPGR, kserokopie umów o pracę, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.). Dotyczy osób, które nie dołączyły potwierdzenia zatrudnienia krewnego w momencie składania oświadczenia.

3)fakt potwierdzający zamieszkiwanie na terenie gm. Chynów, (weryfikacja poprzez: kserokopie legitymacji szkolnej ucznia – potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenie itp. - nie dotyczy uczniów szkół z terenu gminy Chynów.)

4)zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów szkół z terenu gminy Chynów), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

5) uaktualnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Chynów w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Chynów do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki) należy składać:

- w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy w Chynowie (sekretariat - pokój nr 103)

- poprzez skany dokumentów, przesłane e-mailem na adres inwestycje@chynow.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

Niedostarczenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenia wsparcie dla ucznia.