Informuję, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XXX sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów dla fragmentów miejscowości Chynów, Edwardów i Pieczyska
 7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chynów na lata 2021-2030”
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chynowie
 9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2021 z dnia 26.03.2021 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
 13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021 - 2031
 14. podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
 15. podjęcie uchwały w sprawie WPF na lata 2022 - 2031
 16. zapytania i wolne wnioski
 17. zakończenie XXX sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz