Podsumowanie inwestycji w gminie Chynów w 2021 roku: zmieniło się naprawdę dużo, zobaczcie!

1. Zrealizowano inwestycje na drogach gminnych:

a. Przebudowa drogi gminnej Nr 160314W Grobice – Staniszewice - gr. województwa – (Pęcław) od km 4 + 442,04 do km 6 + 272,00 w istniejącym pasie drogowym – koszt robót wyniósł 1 415 924,67zł . Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 991 159,86 zł.

b. Przebudowa drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Staniszewice na odcinku 700 m. Koszt robót wyniósł 245807,21 zł w tym 120 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

c. Remont drogi w miejscowości Drwalew ul. Słoneczna na odcinku 315 m - 136275,39 zł

d. Remont drogi w miejscowości Lasopole na odcinku 340 m - 134033,35 zł

e. Remont drogi w miejscowości Ostrowiec na odcinku 880 m - 376042,73 zł

f. Remont drogi w miejscowości Sułkowice, ul. Klonowa i Słoneczna na odcinku 274 m - 96511,20 zł.

g. Remont drogi gminnej w miejscowości Sułkowice ul. Jabłoniowa - 29727,80 zł.

h. Remont ulicy Kolejowej w miejscowości Chynów na odcinku 410 m – 157440,00 zł.

i. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ulicy Zacisze w miejscowości Chynów – 39360,00 zł.

j. Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminne ok 2130 ton – 156 106,92 zł

k. Remonty cząstkowe dróg gminnych – 120 000,00 zł.


2. Wykonano inwestycje na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Chynów:

a. Remont drogi powiatowej nr 1676W Chynów-Rososzka w miejscowości Jakubowizna na docinku 1300 m – 929 990,88 zł w tym 464 995,44 stanowiły środki Gminy Chynów, 464 995,44 środki Powiatu Grójeckiego.

b. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka w msc. Rososzka na odcinku 1255 m. Koszt zadania wyniósł 391508,43 zł w tym udział Gminy Chynów - 101 725,36 zł, Powiatu Grójeckiego  101 725,36 zł. i Nadleśnictwa Grójeckiego - 188 057,71 zł.

c. Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka – Chynów (zakres od km 0+004,35 do km 5+525,75 obejmował terenie Gminy Chynów). Koszt robót kształtował się następująco; 3 539 098,15 zł dofinasowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 2 839 200,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 369 924,28 środki Powiatu Grójeckiego, 285 189,04 zł środki Gminy Chynów, 84 735,23 środki Gminy Warka.


3. Zakończono inwestycje rozpoczętą w 2019 roku pn. „Rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Chynowie” – koszt zadania wyniósł 1 158 660,00 zł.

4. Zakończono projekt pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chynów”. W ramach inwestycji wymieniono 101 urządzeń grzewczych, zamontowano 31 instalacji fotowoltaicznych i 11 kolektorów słonecznych. Całkowity koszt zadania: 2.023.930,23 zł, dofinansowanie z środków unijnych: 1.402.598,25 zł.

5. Rozpoczęto projekt pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów”. Zadanie dotyczy trzech budynków: Ośrodek Zdrowia w Chynowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Drwalewie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Sułkowicach. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie ścian, podłóg i stropodachów, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien i drzwi, wymianę oświetlenia na oprawy typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznych. Planowany koszt inwestycji: 3.307.085,37 zł, dofinansowanie z środków unijnych wyniesie: 1.905.156,05 zł.

6. Rozpoczęto realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chynów”. Projekt zakłada montaż 169 sztuk biologicznych oczyszczalni ścieków w indywidualnych gospodarstwach domowych w miejscowościach nie mających dostępu do kanalizacji sanitarnej. Wartość inwestycji to 3 055 615,20 zł, a przyznana kwota dotacji z środków unijnych 1.635.374,00 zł.

7. Trwa budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Drwalewie – koszt inwestycji to 787 300,00 zł przewidywany termin zakończenia kwiecień 2022 roku.

8. Przeprowadzono coroczną akcję odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zebrano 233,7 ton azbestu za kwotę 73.150,00 zł, przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 30.000,00 tyś. zł.

9. Zakończono realizację projektu współfinansowanego z funduszy europejskich pt. „Szkoła przyszłości”. Projekt był adresowany do uczniów szkół podstawowych w Budziszynku, Chynowie, Drwalewie, Machcinie, Pieczyskach, Sułkowicach, Watraszewie i Zalesiu. Całkowita wartość projektu to 2 087 592 zł, a wysokość dofinansowania to 1 959 192 zł.

10. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 zostały wykonane cztery zadania. Obejmowały one rozbudowę oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego i pieszego w sołectwach Wola Kukalska, Budziszyn, Jakubowizna, Jurandów – koszt całkowity  81 550,00 zł. Powyższe zadania dofinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 40 000,00 zł (po 10 000,00 zł dla każdego projektu).

11. Wykonano budowę i modernizację odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Węszelówka, Nowe Grobice i Chynów. Łączny koszt to 130.406,32 zł przy dofinansowaniu z środków unijnych w kwocie 47.927,00 zł.

12. Zrealizowano zakup i montaż stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy. Koszt zadania wyniósł 60 710,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” stanowiło 47 960,00 zł .

13. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podwójnym zbiornikiem naziemnym o poj. 4850l każdy z instalacją wewnętrzną N/C dla budynku szkoły podstawowej w Budziszynku – 60 000,00 zł.

14. Wykonano instalację wewnętrzną gazu dla potrzeb budynku Ośrodka Zdrowia w Drwalewie – 10 455,00 zł

15. Wykonano rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego za kwotę ok 150 000,00 zł

16. Gmina zdobyła dotację w kwocie 25 000,00 zł dla OSP Chynów w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021 z budżetu Województwa Mazowieckiego. W strażnicy wykonano remont dyżurki.

17. OSP Chynów i OSP Drwalew otrzymało dotację w łącznej wysokości 39.999,00zł co stanowiło 50% dofinansowania:
a. OSP Drwalew otrzymało 5 kompletów odzieży indywidualnej strażaka w skład, którego wchodzą ubranie specjalne, hełm z latarką, buty strażackie i rękawice specjalne - za łączną kwotę 40.000,00zł