Podczas XXXVI sesji Rady Gminy Chynów, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej GDK w Chynowie Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski przedstawił obszerny raport o stanie gminy, który stanowi podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych działań i inwestycji.


Kolejnym tematem sesji było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Uchwałę poprzedziło rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 r., sprawozdania finansowego oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.

Radni jednomyślnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów z wykonania budżetu za 2021 rok.

Naszemu Włodarzowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy, aby kolejne lata były wypełnione sukcesami, społeczną akceptacją, źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.