W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Chynów przekazał sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umowy darowizny zawartej z osobami, które zakwalifikowały się do przedmiotowego wsparcia po spełnieniu warunków określonych w regulaminie projektu.

Gmina Chynów otrzymała grant w wysokości 143 500,00 zł na zakup 42 laptopów, 15 komputerów stacjonarnych oraz 1 tableta dla 58 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Konkurs grantowy finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.