Informuję, iż w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 157/4 położonej w obrębie Widok
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/152/2021 Rady Gminy Chynów z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Drwalew (obręb ewidencyjny: Drwalew, Biowet – Drwalew, PGR Drwalew)
 8. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów dla fragmentu miejscowości Grobice obejmującego działki nr 142/9, 142/10
 9. podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chynów na rok szkolny 2022/2023
 10. podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć́ pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 11. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Chynów
 12. podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
 13. zapytania i wolne wnioski
 14. zakończenie XXXVII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz