Informuję, iż w dniu 29 września 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Chynów
 7. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Chynów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „ Jabłkowa Kraina” z siedzibą w Grójcu w okresie programowania 2023 – 2027
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chynów
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia załącznika zawierającego wskaźniki działań do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chynowie
 13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/153/2021 Rady Gminy Chynów z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Sułkowice, Nowe Grobice
 14. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
 16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chynów na lata 2022-2031
 18. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
 19. zapytania i wolne wnioski
 20. zakończenie XXXVIII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz