Informuję, iż w dniu 22 listopada 2022 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XL sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XL sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chynów w roku 2023
 7. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Chynów w roku 2023
 8. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2023
 9. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Chynów w roku 2023
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Chynów
 11. podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
 13. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chynów w roku szkolnym 2021/2022
 14. zapytania i wolne wnioski
 15. zakończenie XL sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz