Informuję, iż w dniu 26 stycznia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XLIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. zajęcie stanowiska w sprawie możliwości utylizacji nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Milanów ze środków budżetu Gminy Chynów
 7. podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Chynów
 8. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023-2030 (z perspektywą do 2035) oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 9. podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chynów
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie sprzeciwu dla budowy stacji bazowej GRJ4422_A wraz z wewnętrzną linią zasilającą wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowe Grobice
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy stacji bazowej GRJ4422_A wraz z wewnętrzną linią zasilającą wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowe Grobice
 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Chynów na 2023 rok
 13. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
 16. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 18. zapytania i wolne wnioski
 19. zakończenie XLIII sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Joanna Lis