Ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (zwaną CEEB). Wprowadzona ewidencja nakłada nowe obowiązki na właścicieli i zarządców budynków oraz lokali.

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl/ poprzez zalogowanie się profilem zaufanym lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Chynowie, ul. Główna 67 w pok. nr 106 (budynek A) w godz. 700-1500. Numer telefonu do kontaktu: (48) 661-57- 45.

Na złożenie deklaracji został wyznaczony termin 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021r. – termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022r.

W przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021r. będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Zgłoszeniu podlegają wszystkie źródła ciepła, również wykorzystywane okazjonalnie m.in. kominki czy kozy.

Wszelkie informacje, wnioski do pobrania oraz instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji zamieszczone są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja...