Deklaracja dostępności strony www Urzędu Gminy w Chynowie

Urząd Gminy w Chynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Chynowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • 2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa
 • 2.1.2 – Fokus nawigacji
 • 2.4.1 – Szybka nawigacja
 • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • 4.1.1 – Parsowanie
 • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia

 • mapy (art. 3 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych)
 • treści określone w art. 3 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretarz Gminy Chynów.
 • E-mail: sekretarz@chynow.pl
 • Telefon: (48)6615736

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Chynów
 • Adres: ul. Główna 67
  05-650 Chynów
 • E-mail: chynow@chynow.pl
 • Telefon: (48)6615700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek A (jednopiętrowy)

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Głównej.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma windy.
W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Tłumacz języka migowego nie jest dostępny na miejscu.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

2. Budynek B (jednopiętrowy)

Biura Urzędu Gminy znajdują się na parterze budynku.
Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno wejście od strony ulicy Głównej oraz dwa wejścia z dziedzińca pomiędzy budynkami od strony ulicy Wolskiej.
Do wejścia od strony ulicy Głównej prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Do wejść z dziedzińca od strony ulicy Wolskiej prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku.
W budynku nie ma windy. 
Na parterze znajduje się jedna toaleta ogólnodostępna.
Przed budynkiem A wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Tłumacz języka migowego nie jest dostępny na miejscu.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

3. Budynek C (jednopiętrowy)

Biura Urzędu Gminy znajdują się na parterze budynku.
Do budynku prowadzą trzy wejścia: dwa wejścia od strony dziedzińca wewnętrznego oraz jedno wejście od strony ulicy Wolskiej.
Wejście od strony ulicy Wolskiej bezprogowe z poziomu chodnika.
Do jednego z wejść od strony dziedzińca prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku.
W budynku nie ma windy.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.
Przed budynkiem A wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Tłumacz języka migowego nie jest dostępny na miejscu.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

.