Publiczna Szkoła Podstawowa
im. ks. Tadeusza Stokowskiego
w Watraszewie
Watraszew 4B
05-650 Chynów
tel. (48) 6691144

psp-watraszew@tlen.pl

www.pspwwatraszewie.yoyo.pl/


Dyrektor:
Jolanta Lasota

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Chynów. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.


Szkoła obejmuje swym obwodem 6 wsi:

  • Janów, 
  • Krężel (część), 
  • Martynów, 
  • Watraszew z gminy Chynów
  • Borowe, 
  • Michalczew z gminy Warka


Publiczna Szkoła Podstawowa w Watraszewie jest samodzielną szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym.
Szkoła posiada 8 sal dydaktycznych (w tym: bibliotekę, salę komputerową z dostępem do internetu, adaptowaną salę gimnastyczną) oraz uniwersalne boisko do gier zespołowych.

Do placówki uczęszcza 110 uczniów:

  • do szkoły - 89
  • do oddziału przedszkolnego - 21

W szkole pracuje 16 nauczycieli (w tym: 6 w pełnym i 10 w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 3 pracowników obsługi (2 pełnozatrudnionych i 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy). Spośród grona pedagogicznego: 13 posiada magisterskie przygotowanie pedagogiczne, 1 licencjackie i 2 ukończyło studium katechetyczne; 1 nauczyciel posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 7 - mianowanego, 4 - kontraktowego, 4 to nauczyciele stażyści.
Działalność dydaktyczna mająca podstawę w zapleczu kadrowym i bazowym przynosi bardzo dobre efekty. Średni wynik sprawdzianu kompetencji osiągany przez uczniów klasy szóstej wynosi powyżej 30 punktów.
Uczniowie uczą się języka rosyjskiego (od klasy IV do VI) oraz jako dodatkowego języka angielskiego (od klasy I do VI).
Szkoła została zakwalifikowana przez Kuratorium Oświaty do wyposażenia w pracownię komputerową w ramach projektu MENiS współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pracownie komputerowe dla szkół".
W ramach kształtowania wrażliwości estetycznej systematycznie organizowane są dla uczniów od wielu lat koncerty muzyczne.
Uczniowie uczestniczą w większości konkursów i zawodów sportowych osiągając w nich bardzo dobre wyniki. Szkoła sama jest także organizatorem imprez o charakterze ponadszkolnym (m.in. Gminnych Biegów Przełajowych, rozgrywek piłkarskich, zlotu z okazji święta "Kwitnącej Jabłoni" - dla zespołów z 4 gmin).
W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz 4 koła zainteresowań.
Szkoła bardzo dobrze funkcjonuje w środowisku współdziałając ze społecznością lokalną, parafią i władzami samorządowymi. Działalność artystyczna prezentowana jest nie tylko uczniom lecz także szerszemu kręgowi odbiorców (programy z okazji Dnia Niepodległości, 3 Maja oraz jasełka prezentowane są w kościele parafialnym a programy okolicznościowe społeczności lokalnej w szkole). Duża aktywność cechuje rodziców, dzięki pracy których prowadzona jest większość prac remontowo-konserwacyjnych oraz wzbogacana baza dydaktyczna szkoły.