Gmina Chynów położona jest nad rzeką Czarną, w powiecie grójeckim, w środkowej części województwa mazowieckiego, w odległości około 40 km w kierunku południowym od Warszawy.
Bliskość metropolii warszawskiej ma duże znaczenie dla szans rozwojowych gminy Chynów ze względu na usytuowanie w strefie aktywizacji gospodarczej, stanowiącej efekt oddziaływania Warszawy. Tereny tej strefy, w stosunku do pozostałych obszarów Mazowsza, są atrakcyjniejsze dla lokalizacji działalności gospodarczej oraz jako miejsce zamieszkania. O atrakcyjności obszarów zlokalizowanych w tej strefie decyduje bliskość i dobre powiązanie ze stolicą. Warszawa generuje także duże zapotrzebowanie na funkcje rekreacji i wypoczynku.
Urozmaiceniem powierzchni terenu gminy są wzniesienia i wały wydmowe o łagodnych kształtach. Ta lekko falista wysoczyzna morenowa przecięta jest doliną rzeki Czarnej dzielącą obszar gminy na części - zachodnią i wschodnią.
Lasy stanowiące ok. 13% powierzchni, występują w formie rozproszonej we wschodniej, środkowej i północnej części gminy. Stanowią istotny element krajobrazu podnosząc jego walory estetyczne. Położenie lasów w sąsiedztwie gleb o niskiej przydatności rolniczej (dotyczy to głównie północnej części gminy) w rejonie dostępnym komunikacyjnie, szczególnie dla miasta Warszawy, czyni wspomniany obszar gminy atrakcyjnym dla lokalizacji budownictwa letniskowego oraz mieszkaniowego.
Gmina położona jest w rejonie ukształtowanej specjalizacji sadowniczej o znaczeniu krajowym w tzw. - „grójecko-wareckim zagłębiu sadowniczym”. Rejon ten obejmuje 11 gmin, w którym sady zajmują ponad 46 tys. ha, produkując 1/3 owoców w kraju.
Siedziba władz samorządowych znajduje się w centralnej części gminy - w miejscowości Chynów.