ul. Główna 52
05-650 Chynów
tel. (48) 6615920

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chynowie współtworzą dwie placówki oświatowe. Od 1 stycznia 2008r. przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chynowie funkcjonuje Przedszkole Publiczne, które zostało utworzone Uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/07 z dnia 12 czerwca 2007r.Następnie Uchwałą Nr VIII/43/07 z dnia 26 czerwca 2007r. Rada Gminy utworzyła Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie. Od ponad roku obie placówki stanowią integralną całość.
Obecnie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego uczęszcza 203 uczniów. W szkole podstawowej jest 149 dzieci a w przedszkolu 54. Kadra pedagogiczna złożona z 20 nauczycieli posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Personel szkoły uzupełnia 10 pracowników obsługi. Zajęcia odbywają się w 9 klaso-pracowniach wyposażonych w podstawowy sprzęt szkolny. Szkoła dysponuje również dużą salą gimnastyczną, stołówką, biblioteką, czytelnią multimedialną i gabinetem logopedycznym.
Uczniowie korzystają na co dzień z pracowni komputerowej z dostępem do sieci internet oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach kół zainteresowań prowadzonych społecznie przez nauczycieli. Są to: Koło Sportowe, Koło Teatralne, Szkolny Chór. Od klasy przedszkolnej prowadzona jest nauka języka angielskiego, a od klasy czwartej języka rosyjskiego. Uczniowie licznie biorą udział w organizowanych przez szkołę wyjazdach do kina, teatru, wycieczkach krajoznawczych, zimowiskach i "zielonych szkołach".
Aktywnym współorganizatorem życia szkoły, tworzącym jej tradycje jest Samorząd Uczniowski, który sprawuje pieczę nad kalendarzem uroczystości i wprowadza własne pomysły organizacyjne (wystawy, konkursy, akcje charytatywne, utrzymywanie kontaktów z wychowankami Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą, itp.).
Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych, sprawnościowych i artystycznych zdobywając nierzadko wyróżnienia i nagrody.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chynowie otwarty jest również na potrzeby środowiska lokalnego organizując masowe imprezy kulturalne i uroczystości dla mieszkańców, takie jak np. Gminny Konkurs Recytatorski, uroczyste obchody 100 - lecia szkoły, festyn „Powitanie Jesieni”, spektakl poświęcony pamięci papieża, Jana Pawła II „Deus caritas est”, czy imprezy między klasowe pt. „ Podróże Koziołka Matołka” czyli poznajemy Unię Europejską. Wszystkie uroczystości są na wysokim poziomie artystycznym i rozsławiają imię szkoły.
Nadrzędnym celem działalności naszej szkoły jest wychowywanie, tworzenie życzliwej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa uczniów. Służą temu m.in. spotkania klasowe wychowawców z uczniami (ogniska, rajdy, wieczornice, kuligi, itp.), rozmowy indywidualne oraz dobra współpraca z rodzicami, mające na celu budowanie trwałych więzi emocjonalnych, rozpoznawanie potrzeb, dostrzeganie zagrożeń i udzielanie wsparcia.
W centrum uwagi dyrekcji i grona pedagogicznego są przedszkolaki, które dzielnie uczestniczą w życiu szkoły. Zapraszane są na uroczystości szkolne, a staraniem nauczycieli program imprez jest tak opracowany, aby i maluchy mogły jak najwięcej skorzystać.
Apele – to barwne przedstawienia pełne prosto, ale ciekawie podanych treści, urozmaicone piosenką, przemyślanym gestem czy grą aktorską. Przedszkolaki również na miarę swych możliwości zaznaczają swoją obecność, rozsiewając entuzjazm, porażając spontanicznością, a jednocześnie są wzorem grzeczności. Pod kierunkiem swych pań przygotowują różnego rodzaju występy i upominki okolicznościowe.
Współpraca między szkołą a przedszkolem jest wzorowa, a wzajemne oddziaływania wychowawcze jedyne w swoim rodzaju i niezastąpione. Okazywanie przez uczniów serdeczności, cierpliwości, wyrozumiałości i troski wobec przedszkolaków stanowi dla nich doskonałe przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie. Spojrzenie młodszych kolegów mobilizuje ich do tego, aby swym zachowaniem dać maluchom dobry przykład.
Połączenie obu placówek stworzyło też doskonałe warunki dla kadry pedagogicznej, aby w ramach wzajemnej wymiany doświadczeń jeszcze lepiej pracować nad ciągłością oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, zapewniających dzieciom wszechstronny rozwój.