Publiczne Gimnazjum
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Chynowie
ul. Szkolna 1
05-650 Chynów
tel/fax (48) 6615980

Dyrektor:
mgr Małgorzata Dudzic

Publiczne Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Chynowie to szkoła środowiskowa, w obecnej postaci funkcjonująca od 1 września 2001 r. Do tej placówki uczęszczają dzieci, które ukończyły Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie, Publiczną Szkołę Podstawową w Budziszynku, Machcinie, Pieczyskach, Sułkowicach, Watraszewie i Zalesiu. Młodzież jest więc dowożona na zajęcia lekcyjne z terenu całej niemal gminy Chynów, a także z kilku miejscowości leżących w obrębie gminy Warka.
Budynek gimnazjum zawiera 15 w pełni wyposażonych sal przedmiotowych (w tym salę informatyczną z 21 stanowiskami komputerowymi i stałym dostępem do internetu) oraz bibliotekę z czytelnią multimedialną. Zarówno pracownia komputerowa jak i czytelnia multimedialna zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkole jest też świetlica, a także kuchnia wraz ze stołówką. Funkcjonuje również radiowęzeł, nad którym pieczę sprawuje prężnie działający Samorząd Uczniowski. Baza dydaktyczna placówki jest stale rozbudowywana. Od października 2005 r. w szkole znajduje się siłownia, której powstanie sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chynowie. W kolejnym roku szkolnym dzięki funduszom przeznaczonym na ten cel z budżetu Gminy Chynów oraz dzięki dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego została wybudowana hala sportowa pamięci Jana Pawła II. Obiekt ten oprócz boiska o wymiarze 36 m x 16 m, dającego możliwość gry w piłkę koszykową, siatkową, ręczną, nożną halową i tenis ziemny, posiada trybuny oraz pełne zaplecze sanitarne. 19 października 2009 r. został oddany do użytkowania kolejny obiekt sportowy – kompleks boisk Orlik 2012. Jest on podzielony na dwie części – boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko wielofunkcyjne pokryte tartanem. Inwestycja ta była możliwa dzięki funduszom z budżetu państwa, budżetu Województwa Mazowieckiego oraz budżetu Gminy Chynów. Zarówno hala sportowa jak i kompleks boisk to obiekty dostępne dla społeczności lokalnej, która bardzo chętnie z nich korzysta. Teren Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta jest stale monitorowany, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zarówno młodzieży, jak i pracowników placówki.
W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Pracujący tu pedagogowie stale podnoszą swoje kwalifikacje, realizując wymagania kolejnych stopni awansu zawodowego. Oprócz 32 nauczycieli różnych przedmiotów w gimnazjum znalazło zatrudnienie 11 pracowników niepedagogicznych.
Wspólne wysiłki dyrekcji, nauczycieli, pedagoga i zaangażowanie samej młodzieży sprawiają, że Publiczne Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Chynowie to szkoła odnosząca sukcesy. Uczniowie od wielu lat osiągają wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, wykraczające ponad średnią krajową.
W placówce odbywają się różnorodne zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają uczniom rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, a szkoła może pochwalić się wspaniałymi osiągnięciami w wielu dziedzinach.
Pracownicy gimnazjum dbają o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych, ale priorytetem dla nich jest wpojenie uczniom miłości i szacunku do ich małej ojczyzny. Tradycją szkoły stał się realizowany co roku wieloetapowy konkurs poświęcony patronowi, jego twórczości, a także zwyczajom wsi polskiej i regionu, z którego młodzież się wywodzi.
Uczniowie są też uwrażliwiani na potrzeby drugiego człowieka. Systematycznie uczestniczą w wielu ogólnopolskich akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. Przy gimnazjum zawsze działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który z roku na rok zbiera coraz więcej datków. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chynowie młodzież organizuje także zbiórki żywności dla najbiedniejszych mieszkańców gminy.
Szkoła także aktywnie pozyskuje fundusze na własną działalność. Sprzyja temu uczestnictwo placówki w różnego rodzaju projektach – tych o zasięgu lokalnym, jak i tych o zasięgu ogólnokrajowym czy międzynarodowym. Corocznie we współpracy z Wójtem Gminy Chynów organizowany jest również festyn „Dzień Chynowa” – impreza, która wpisała się już na stałe w kalendarz lokalnych uroczystości.