Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) udostępniam poniżej wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

  1. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  2. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  3. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  4. prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Załączniki:

  1. Wniosek_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych.pdf
  2. Wniosek_ochrona_przed_bezdomnymi_zwierzetami.pdf
  3. Wniosek_schronisko_dla _bezdomnych_zwierzat.pdf
  4. Wniosek_grzebowiska_i_spalarnie_zwlok_zwierzecych.pdf