Walory miejscowego krajobrazu w powiązaniu z dziedzictwem kulturowym, znalazły potwierdzenie w wytyczeniu szlaku turystyki pieszej (szlak żółty nr 15, Warka - Gośniewice – Krężel - Chynów) o długości 19,5 km. Jest to szlak atrakcyjny dla rekreacji i turystyki weekendowej, bazujący na walorach typowego krajobrazu Mazowsza.
Do najciekawszych obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na trenie gminy należą:

najstarszy na Mazowszu zabytkowy modrzewiowy kościół z XV w. w Chynowie. Założycielem parafii w 1434r oraz fundatorem kościoła był Piotr Pilikowicz, dziedzic dóbr Skały i wojewoda mazowiecki. Obecny kościół został wzniesiony w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w. z wykorzystaniem elementów z XVII w. Wnętrze kościoła wyposażone jest w ołtarze, ambonę, prospekt organowy, konfesjonały, ławki z XVII i XVIII w. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII w.
kościół parafialny w Drwalewie zbudowany w latch 1768-1774, barokowy, posiadający trójprzęsłową nawę i większe jednoprzęsłowe prezbiterium. Wnętrze kościoła wyposażone zostało w stylowe ołtarze barokowe, obrazy z XVII i XVIII w., prospekt organowy rokokowy i ambonę w kształcie łodzi. Przy kościele znajduje się dzwonnica z 1774r. Stojąca przed kościołem figurka św. Dominika, wykonana z piaskowca, została znaleziona w Pilicy w 1916r.
neogotycki kościół z lat 1904-1908 w Pieczyskach, z fragmentami gotyckimi pierwotnego kościoła zbudowanego w połowie XV w. Wewnątrz kościoła znajdują się trzy barokowe ołtarze. Kościół w Pieczyskach stanowi sanktuarium maryjne, odwiedzane nie tylko przez mieszkańców, ale również turystów całego regionu.
zespół pałacowo-parkowy w Drwalewie, wybudowany w XIX w., składający się z pałacu, oficyn i parku. Klasycystyczny piętrowy pałac posiada w elewacji frontowej portyk o czterech kolumnach jońskich zwieńczonych trójkątnym szczytem z kartuszem z herbami, w elewacji ogrodowej ganek na planie półkola z tarasem wspartym na sześciu kolumnach toskańskich. Obecnie obiekt stanowi własność prywatną.
zespół dworsko-parkowy z XIX w. w Budziszynie, przykład zabudowy dworskiej z okresu klasycyzmu. Obecnie obiekt stanowi własność prywatną.