Główne powiązania komunikacyjne gminy z układem zewnętrznym stanowi droga krajowa nr 50 (połączenie z Warszawą przez Grójec lub Górę Kalwarię). 

Sieć obsługująca obszar gminy tworzą drogi gminne o funkcji dróg lokalnych i dojazdowych, których łączna długość wynosi 61 km oraz drogi powiatowe o łącznej długości 69 km.
Trasa nr 50 stanowi tzw. “Dużą obwodnicę Warszawy” i aktualnie przenosi znaczny strumień ruchu międzynarodowego tranzytu wschód – zachód. Docelowo trasa ta będzie stanowić alternatywny ciąg komunikacyjny w stosunku do autostrady A2, co stwarza dla gminy Chynów istotne szanse rozwojowe.
Oddana do użytku w 2007 roku obwodnica Drwalewa oraz Chynowa zmniejszyła nasilenie ruchu tranzytowego samochodów przez te miejscowości przyczyniając się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach lokalnych.
Przez gminę przebiega także I-rzędna linia kolejowa Warszawa – Kraków, na której świadczone są usługi w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych. W chwili obecnej największe znaczenie ma komunikacja osobowa z metropolią warszawską.

Na obszarze gminy występują systemy zaopatrujące odbiorców w gaz ziemny. Gmina pozostaje w zasięgu magistralnej sieci gazowej umożliwiającej zaopatrzenie w gaz wszystkich miejscowości. Łączna długość sieci gazowej wynosi 82 km.
Usługi telekomunikacyjne na terenie gminy świadczy telekomunikacja Polska TP.S.A. Stopień telefonizacji wynosi 95%.
Mieszkańcy gminy korzystają z sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 300 km. Jedenastokilometrowa kanalizacja sanitarna podłączona jest do oczyszczalni ścieków w Sułkowicach.

Na terenie gminy Chynów funkcjonują publiczne szkoły podstawowe: w Sułkowicach, Pieczyskach, Watraszewie, Budziszynku, Machcinie i Zalesiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chynowie, Publiczne Gimnazjum w Chynowie oraz Zespół Szkół w Drwalewie. Funkcjonują też dwie biblioteki publiczne, w Chynowie i Drwalewie.

Opiekę zdrowotną społeczności lokalnej zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z ośrodkami w Chynowie i Drwalewie.

Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z usług funkcjonujących w Chynowie: Banku Spółdzielczego oraz Poczty Polskiej.

W miejscowości Sułkowice ma swą siedzibę Zakład Kynologii Policyjnej, natomiast w Drwalewie, Zakład Produkcji Leków Weterynaryjnych “BIOWET”.

Na terenie całej gminy działają liczne podmioty gospodarcze z przewagą działalności handlowo - usługowej.

Za porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy odpowiada Komisariat Policji w Chynowie.

Ochrona przeciwpożarowa opiera się na aktywnej działalności czterech jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Walory Gminy Chynów stwarzają dogodne warunki do rozwoju w kierunkach działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Potencjalnym inwestorom gmina oferuje:

tereny inwestycyjne posiadające korzystną lokalizację (sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej)
dogodną infrastrukturę (trasa tranzytowa wschód-zachód, stacje PKP, bocznica kolejowa z placem przeładunkowym, tereny pod zabudowę, posiadające częściowe uzbrojenie)
tereny rolnicze (należące do grójeckiego “zagłębia sadowniczego”)
ciekawe tereny rekreacyjne (13% powierzchni zalesionej, rzeka Czarna, liczne drobne zbiorniki wodne, wydmy plejstoceńskie porośnięte sosnowym lasem, tereny łowieckie)
wszechstronna pomoc lokalnych władz samorządowych.
Władze gminy Chynów zachęcają do inwestowania we wszystkie dziedziny lokalnej gospodarki oferując współpracę w ramach posiadanych kompetencji.