Informuję, iż w dniu 23 czerwca 2015 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się V sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. Informacja o sprawach bieżących gminy
 6. Rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym:
  1. Wystąpienie Wójta w sprawie:
   • sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2014 rok
   • sprawozdania finansowego
   • informacji o stanie mienia Gminy Chynów
  2. Odczytanie opinii RIO w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chynów za rok 2014
  3. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chynów o wykonaniu budżetu Gminy Chynów za 2014 r.
  4. Przedstawienie treści wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chynów
  5. Odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów
  6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Widok
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Chynowie za 2014 rok.
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
 11. Zapytania i wolne wnioski
 12. Zakończenie V sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz