Informuję, iż w dniu 29 lipca 2015 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się VI sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie VI sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chynów
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów
  • rozparzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chynów
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
 8. ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Chynów
 9. sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w Drwalewie za rok 2014
 10. sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury w Chynowie za rok 2014
 11. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014
 12. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chynowie za rok 2014
 13. sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2014
 14. zapytania i wolne wnioski
 15. zakończenie VI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz