Wójt Gminy Chynów informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 przysługuje uczniom klas III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 574,00 zł netto.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania lub gdy wystąpiło zdarzenie losowe dofinansowanie zakupu podręczników może być udzielone uczniom pochodzącym z rodzin,
w których dochód na osobę w rodzinie przekracza miesięcznie w/w kwotę.

Ponadto pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6 ) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych i klas II i III gimnazjów.

Pomoc dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych i klas II i III gimnazjów obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Przepis ten dotyczy również uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy
I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie Ci nie korzystają z podręcznika zapewnionegoprzez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu uzyskania w/w pomocy wniosek wraz z odpowiednimi zaświadczeniami należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do dnia 10 września 2015 r.

W przypadku ubiegania się o pomoc:

1)dla ucznia w rodzinie, którego dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające średni miesięczny dochód na członka rodziny za 2013 r.,

2)dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

3)dla ucznia w rodzinie, którego dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – do wniosku należy dołączyć uzasadnienie,

4)dla ucznia niepełnosprawnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Chynów, dnia 24.08.2015 r.

Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski