Informuję, iż w dniu 29 września 2015 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się VII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie VII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Barcice Drwalewskie
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Widok
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Wola Chynowska, stanowiących własność Gminy Chynów
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 12/6 położonej w Woli Pieczyskiej
  • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
  • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  • wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grójcu
  • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chynów na lata 2015 – 2018
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
 8. zapytania i wolne wnioski
 9. zakończenie VII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz