O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHYNÓW

O PRZETARGACH

Wójt Gminy Chynów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Chynów:

1. Działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 134/6 o powierzchni 0,0726 ha, położona w obrębie Drwalew, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą kw. nr RA1G/00041803/2.

Opis nieruchomości: działka położona jest w terenie zabudowanym, przy drodze powiatowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej niskiego napięcia i gazowej. Grunt jest niezagospodarowany.

Przeznaczenie w planie: działka położona na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo, usługi publiczne.

Cena wywoławcza wynosi: 29 770 zł. + 23% VAT. ( słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt plus dwadzieścia trzy procent VAT).

Wadium wynosi: 3800 zł.

Przetarg odbędzie w dniu 2 grudnia 2015r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.

Uwaga! do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgonie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

2. Działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 88/9 o powierzchni 0,1132 ha, położona w obrębie Grobice Nowe, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi

księgę wieczystą kw. nr RA1G/00057314/2.

Opis nieruchomości: działka położona jest w terenie zabudowanym, przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej. (Dojazd do działki odbywa się; trasą tirowską, a następnie odchodzącą od niej lokalną drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej, a na odcinku ok. 300 m drogą gruntową). Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej. Grunt jest niezagospodarowany.

Przeznaczenie w planie: działka położona na terenie przeznaczonym pod drobną wytwórczość, przemysł, rzemiosło.

Cena wywoławcza wynosi: 26 036 zł. + 23% VAT. ( słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści sześć plus dwadzieścia trzy procent VAT).

Wadium wynosi: 3300 zł.

Przetarg odbędzie w dniu 2 grudnia 2015r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.

Uwaga! do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgonie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 24 o powierzchni 3,0600 ha, położona w obrębie Marynin, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą kw. nr RA1G/00013930/6.

Opis nieruchomości: działka położona jest przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, na terenie nieuzbrojonym, odchodzącej od drogi powiatowej nr 34185 relacji Wola Chynowska – Podgórzyce.

Oznaczenie wg. ewidencji gruntów: nieużytki N-3,0300 ha, rowy W-0,0300 ha.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr XIV/75/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. i zmienionym Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr IV/26/11 z dnia 29 marca 2011 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr XIX/139/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. przedmiotowa działka jest położona na terenie rolnym z możliwością lokalizacji siedliska, przy areale gospodarstwa w gminie Chynów > 2 ha, tereny rolne wskazane do zalesień lub użytkowania rolniczego, bez możliwości zabudowy.

Cena wywoławcza wynosi: 102 100 zł. ( słownie złotych: sto dwa tysiące sto).

Wadium wynosi: 12 000 zł.

Przetarg odbędzie w dniu 2 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.

4. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 35,06 m kw., znajdujący się w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ulicy Jarzębiny 37 w miejscowości Sułkowice wraz z udziałem w gruncie w działce oznaczonej numerem 176/14 o powierzchni 0,1019 ha, położonej w obrębie Sułkowice gm. Chynów wynoszącym 3506/21446, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą kw. nr RA1G/00080575/9.

Lokal mieszkalny nr 1 składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Znajduje się w budynku parterowym, niepodpiwniczonym o pięciu lokalach mieszkalnych i jednym lokalu użytkowym.

Nieruchomość jest w pełni uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Przeznaczenie w planie: zabudowa wielorodzinna.

Cena wywoławcza wynosi: 44 176 zł. ( słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć).

Wadium wynosi: 5000 zł.

Przetarg odbędzie w dniu 2 grudnia 2015r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.

Nieruchomości wystawione do sprzedaży opisane w poz. 1, 2, 3 i 4 stanowią własność Gminy Chynów, nie są obciążone i nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1.Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 listopada 2015r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki.

2.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium i złożą stosowne dokumenty w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

- dowód tożsamości - dowód wniesienia wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

- w przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie nieruchomości wraz z oświadczeniem czy nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego

- aktualny reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych, odpis z krajowego rejestru sądowego, dowód tożsamości osoby,

- zezwolenie ministra spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

3.Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.

7.Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

9.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.Koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz, pokrywa nabywca.

11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz.1380).

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie, budynek A, pokój nr 7 lub telefonicznie (48) 661-57-38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chynowie od dnia 22 października 2015r. do dnia 2 grudnia 2015r. i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.

Chynów, dnia 22 października 2015r.

WÓJT GMINY

(-)Tadeusz Zakrzewski