OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CHYNÓW

z dnia 15 października 2015r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zmianami)

Wójt Gminy Chynów podaje do publicznej wiadomości, iż:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Chynów przeznaczone zostały do zbycia niżej wymienione nieruchomości:

1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 2/1 o powierzchni 0,6407 ha, położona w obrębie Wola Chynowska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą kw. nr RA1G/00057309/4.

Opis nieruchomości: działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, bez dostępu do drogi publicznej. Grunt jest niezagospodarowany. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Przeznaczenie w planie: działka położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Wola Chynowska znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 43.3.1-1R przeznaczony pod uprawy polowe i użytki zielone.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Cena nieruchomości: 110 000zł. (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy).

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Gminy Chynów Nr VII/48/2015 z dnia 29 września 2015r.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej wystawionej do sprzedaży jest zwolniona od podatku i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 2/3 o powierzchni 0,3093 ha, położona w obrębie Wola Chynowska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą kw. nr RA1G/00057309/4.

Opis nieruchomości: działka położona jest w terenie zabudowy przemysłowej, bez dostępu do drogi publicznej. Grunt jest niezagospodarowany. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Przeznaczenie w planie: działka położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Wola Chynowska znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 43.4.1-5P przeznaczonym pod przemysł, składy, bazy.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Cena nieruchomości: 89 700 zł. + 23% VAT (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset plus dwadzieścia trzy procent VAT).

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Gminy Chynów Nr VII/48/2015 z dnia 29 września 2015r.

Nieruchomości wystawione do sprzedaży, opisane w pozycji 1 i 2 stanowią własność Gminy Chynów, nie są obciążone i nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chynów i zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem www.bip.chynow.pl. na okres 21 dni tj. od dnia 15 października 2015r. do dnia 06 listopada 2015r. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.782 ze zmianami).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zmianami) wynosi 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach udzielane są w Urzędzie Gminy w Chynowie osobiście w pok. nr 7 lub telefonicznie (48) 6615738

WÓJT GMINY

(-)Tadeusz Zakrzewski