Informuję, iż w dniu 27 października 2015 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie VIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grójcu
  • likwidacji zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chynowie
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  • Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
 8. zapytania i wolne wnioski
 9. zakończenie VIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz