Wójt Gminy Chynów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli sąsiednich nieruchomości na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Chynów:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 2/1 o powierzchni 0,6407 ha, położona w obrębie Wola Chynowska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą kw. nr RA1G/00057309/4. powierzchni 0,6407 ha, położona w obrębie Wola Chynowska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą kw. nr RA1G/00057309/4.

Opis nieruchomości: działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, bez dostępu do drogi publicznej. Grunt jest niezagospodarowany. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Przeznaczenie w planie: działka położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Wola Chynowska znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 43.3.1-1R przeznaczony pod uprawy polowe i użytki zielone.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000zł. (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy).

Wadium wynosi: 10 000zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej wystawionej do sprzedaży jest zwolniona od podatku i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 2/3 o powierzchni 0,3093 ha, położona w obrębie Wola Chynowska, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą kw. nr RA1G/00057309/4.

Opis nieruchomości: działka położona jest w terenie zabudowy przemysłowej, bez dostępu do drogi publicznej. Grunt jest niezagospodarowany. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Przeznaczenie w planie: działka położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Wola Chynowska znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 43.4.1-5P przeznaczonym pod przemysł, składy, bazy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 89 700 zł. + 23% VAT (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset plus dwadzieścia trzy procent VAT).

Wadium wynosi: 10 000zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

Przetarg odbędzie w dniu 30 grudnia 2015r. o godz. 10.20 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.

Uwaga! do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgonie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Nieruchomości wystawione do sprzedaży opisane w poz. 1 i 2 stanowią własność Gminy Chynów, nie są obciążone i nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1.Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 24 grudnia 2015r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki.

2.W przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych. W przypadku wystąpienia współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele, jeżeli wpłacą wadium i do dnia 24 grudnia 2015r. złożą niżej wymienione dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- tytuł własności na nieruchomość sąsiednią,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanu nieruchomości,

- w przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie nieruchomości wraz z oświadczeniem czy nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

3.Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.

7.Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

9.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.Koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz, pokrywa nabywca.

11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nieruchomości wystawione do sprzedaży mają ograniczoną możliwość zagospodarowania, ponieważ nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

Zbycie działek na rzecz właścicieli działki przyległej niewątpliwie poprawi warunki zagospodarowania tej działki, gdyż stworzona zostanie nieruchomość o powiększonym areale, co da możliwość różnorodnego zagospodarowania.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie, budynek A, pokój nr 7 lub telefonicznie (48) 661- 57- 38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chynowie od dnia 26 listopada 2015r. do dnia 30 grudnia 2015r. i zamieszczone na stronie internetowej bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.

Chynów, dnia 26 listopada 2015r.

WÓJT GMINY

(-) Tadeusz Zakrzewski