Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chynów na lata 2015-2020 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29.981,00 zł

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który będzie podstawą do ubiegania się Gminy Chynów o dofinansowanie działań związanych z ograniczeniem emisji gazów i pyłów do atmosfery np. termomodernizacja budynków, modernizacja kotłowni, energooszczędne oświetlenie, odnawialne źródła energii. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 39.975,00 zł.