Informuję, iż w dniu 24 listopada 2015 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się IX sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie IX sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016.
  • ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na 2016 r.
  • ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2016
  • zwolnień w podatku od nieruchomości
  • określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
  • wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
 8. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014 - 2015
 9. zapytania i wolne wnioski
 10. zakończenie IX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz