Informuję, iż w dniu 17 grudnia 2015 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się X sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie X sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 – 2018
  • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chynów
  • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Chynów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  • zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
 8. zapytania i wolne wnioski
 9. zakończenie X sesji Rady Gminy

Przewodniczący
Rady Stanisław Mróz