W ramach Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Chynów otrzymały wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 11 177,00 zł, z czego dotacja celowa
to 8 900,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Chynów to 2 277,00 zł.

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki
w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń"
Lp. Nazwa szkoły Kwota dotacji celowej otrzymana
z Rządowego programu
"Książki naszych marzeń"
1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku 1 000,00
2 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chynowie 1 300,00
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie 1 300,00
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Machcinie
1 000,00
5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pieczyskach 1 000,00
6 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sułkowicach 1 300,00
7 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie 1 000,00
8 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Poetów Polskich w Zalesiu 1 000,00
Razem: 8 900,00

Chynów, dnia 14.01.2016r.