Informuję, iż w dniu 28 stycznia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chynów na lata 2015 - 2020"
  • przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Chynów na lata 2015 - 2024"
  • zmiany uchwały Rady Gminy Chynów Nr III/16/2015 z dnia 24 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Chynowie Nr XXI/154/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar: części wsi Drwalew, Chynów i Wola Chynowska"
  • zmiany uchwały Nr II/14/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 8. zapytania i wolne wnioski
 9. zakończenie XII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz