Informuję, iż w dniu 25 lutego 2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Chynów Nr III/16/2015 z dnia 24 marca 2015 r. oraz uchwały Rady Gminy Chynów Nr XII/79/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chynów Nr XXI/154/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar: części wsi Drwalew, Chynów i Wola Chynowska
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Chynów
  • opłaty ryczałtowej za opróżnienie przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Chynów
  • w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o połączenie miejscowości Budy Sułkowskie i Sułkowice w jedną miejscowość o nazwie Sułkowice i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Budy Sułkowskie
  • wyodrębnienia funduszu sołeckiego
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023
 8. zapytania i wolne wnioski
 9. zakończenie XIII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz